Shadow
Shadow
Shadow
Shadow

SCPS - Slovenská spoločnosť pestovateľov mäsožravých rastlín

SCPS - Slovenská spoločnosť pestovateľov mäsožravých rastlín (Slovak Carnivorous Plants Society) je občianske združenie ľudí so spoločnou záľubou – mäsožravé rastliny. Nejedná sa o žiadnu zárobkovo činnú spoločnosť, ale o neziskovú organizáciu fungujúcu na dobrovoľníckej báze, ako záujmová činnosť pestovateľov mäsožravých rastlín.

Ciele SCPS

Hlavným cieľom spoločnosti je budovanie komunity pestovateľov mäsožravých rastlín na Slovensku. Ďalšie ciele spoločnosti sú:

 

  • pestovanie mäsožravých rastlín a iných botanických kuriozít,
  • zhromažďovanie informácií o mäsožravých rastlinách a iných botanických kuriozitách ako aj výmena skúseností ich pestovateľov,
  • šírenie povedomia o mäsožravých rastlinách medzi laickú verejnosť,
  • ochrana životného prostredia, predovšetkým prírodných lokalít s potvrdeným, či možným výskytom mäsožravých rastlín a iných ohrozených a chránených druhov rastlín,
  • v súčinnosti so Štátnou ochranou prírody a inými kompetentnými autoritami monitorovanie, správa a obnova prírodných lokalít, kde boli mäsožravé rastliny a iné ohrozené a chránené druhy rastlín v dôsledku rôznych činiteľov vyhubené alebo sú ohrozené vo svojich prirodzených biotopoch,
  • výstavná a publikačná činnosť týkajúca sa predmetu činnosti spoločnosti,
  • spolupráca s inými slovenskými či zahraničnými jednotlivcami a organizáciami, ktorých činnosť je blízka činnosti spoločnosti,
  • spolupráca s orgánmi štátnej správy, odbornými vedeckými inštitúciami a inými organizáciami za účelom ochrany, správy a obnovy prirodzených biotopov na prírodných lokalitách mäsožravých rastlín a iných ohrozených a chránených druhov rastlín,
  • účasť na verejných pojednávaniach, ktoré sa môžu týkať ochrany prírody, hlavne vo vzťahu k ohrozeným a chráneným druhom rastlín a to na základe § 82 zákona č. 543/2002 Z. z o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, prípadne podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov tykajúcich sa ochrany životného prostredia.

© 2023 SCPS - Slovenská spoločnosť pestovateľov masožravých rastlín