Shadow
Shadow
Shadow
Shadow

Semenná banka SCPS

Semenná banka (ďalej už iba SB) SCPS bola založená za účelom zhromažďovania a následného poskytovania semien mäsožravých rastlín členom ako aj nečlenom SCPS. Semená sú získavané z darov od domácich pestovateľov, pestovateľov zo zahraničia, ako aj od iných SB zahraničných spoločností. SB je na Slovensku jedinečná a je významným nástrojom SCPS ako rozšíriť bežné, ako aj vzácne druhy mäsožravých rastlín medzi členmi. Vďaka tomu môžeme spätne získať informácie o najoptimálnejších pestovateľských podmienkach v záujme udržania vzácnych druhov v kultúre. 

Semiačka sú rozdelené podľa rodov a druhov a sú rozčlenené do 3 kategórií podľa ich hodnoty resp. vzácnosti.

 

Adresa semennej banky a jej správcu:

Jaroslav Dovec

Mierová 294
049 22 Gemerská poloma

semennabanka@masozraverastliny.org 

 

Získanie semien

Semená môžu získavať tak členovia, ako aj nečlenovia SCPS. Členovia však majú viacero výhod, ako napríklad bezplatný kreditný výber semien a u vzácnejších druhov možnosť prioritného výberu.

Nečlenovia

SCPS poskytuje semená MR aj nečlenom, tak aby sa aj bežným ľuďom dostala šanca pestovať tieto krásne rastliny už od semienka. Nečlenovia majú možnosť objednať semiačka podľa aktuálneho zoznamu SB podľa stanovených cien.

Záujemca o semená kontaktuje správcu banky. Ten mu potvrdí dostupnosť semien a poskytne číslo účtu spoločnosti. Až po zaplatení príslušnej sumy (cena semien + poštovné a balné) budú semená odoslané záujemcovi.

Členovia

Členovia majú možnosť výberu semien bezplatne resp. za pridelené kredity. Kredity pre výber semien z banky SCPS je možné získať činnosťou prospešnou pre  SCPS, ako napríklad písanie článkov pre spoločnosť, účasť na stretnutiach, užitočné prispievanie na fórum, podieľanie sa na ochrane  a monitorovaní výskytu mäsožravých rastlín na území SR a ostatnou činnosťou napomáhajúcou šíreniu dobrého mena a zvykov SCPS. Samotné členstvo v organizácií zabezpečí kredity pre výber semien.

Spôsob výberu semien

Záujemca kontaktuje semennú banku SCPS (uvedie meno, adresu a členské číslo), kde sa mu podľa zvolených semien odčítajú z účtu príslušné kredity. Počet kreditov, potrebných na vybratie semien, bude uverejnený pri aktuálnom stave semennej banky. Správca informuje člena o dátume odoslania semien. Aktuálny stav semennej banky bude uverejnený na stránkach SCPS. Poplatok za náklady spojené s výberom z banky (rozumej poštovné a balné) bude hradený odoberateľom (buď ako príspevok na účet spoločnosti alebo formou zvýšeného členského poplatku pre nasledujúci rok, navýšeného o výdavky spojené s odoslaním semien). Aktuálny zoznam aktivít pre získanie plusových kreditov a ich kreditná hodnota je zverejnená pre členov po prihlásení sa na stránku SCPS.

Aj členovia majú samozrejme možnosť využiť peňažný spôsob nadobudnutia semien tak ako nečlenovia.

Semiačka 3. kategórie (najvzácnejšie) sú prioritne poskytované iba členom. Ak členovia neprejavia záujem alebo SB zabezpečí semiačka v dostatočnom počte, budú poskytnuté aj pre nečlenov. 

Všetky prostriedky získané týmto predajom budú výlučne použité iba na financovanie aktivít SCPS, ako aj na ďalší rozvoj spoločnosti v súlade s jej cieľmi. Každý člen bude mať prístup k výpisom z účtu spoločnosti čo bude garanciou transparentného účtovníctva spoločnosti.

Príjem semien

Zároveň žiadame všetkých, čo majú zvyšné semená mäsožravých rastlín, aby sa podieľali na naplnení semennej banky SCPS.
Pri semenách je potrebné uviesť rod, druh, poddruh prípadne varietu, dátum zberu a spôsob doterajšieho uskladnenia.
Správca banky môže príjem semien odmietnuť z dôvodu veľkých zásob alebo veku semien, preto je potrebné vopred podať informáciu o plánovanom zaslaní semien a zaslať ich až po odsúhlasení správcom (predíde sa tým zbytočným nedorozumeniam a zbytočne vysokým stavom semien niektorých rastlín v banke).


Banka nebude skladovať semená staršie ako 3 roky! Semienka staršie ako 3 roky budú rozdané medzi členov na pravidelných stretnutiach. Výnimky sú možné u druhov, ktoré si uchovávajú dlhú dobu klíčivosti.

 Plusové kredity za aktivity:

 Kategória Cena Kredit
1. kategória 2,5€ bal 2,5
2. kategória 4€ bal 4
3. kategória 6€ bal 6
Aktivita Kredity
Členstvo 7,5
Účasť na stretnutí 10
Napísanie článku na stránku 5
Vytvorenie si svojho profilu – foto, info o zbierke, 5
Propagácia spoločnosti – výstava, rozhlas, tlač, TV, prednáška 15
Zaslanie semien do SB Polovičku hodnoty kreditov stanovených SB
Správa niektorej z hlavných aktivít: knižnica, SB, účtovníctvo , web stránka, komunikácia so zahraničím, ochranárske aktivity, výstava, organizovanie stretka, preklad článkov, gramatické korektúry 20-jednorazovo na rok

© 2023 SCPS - Slovenská spoločnosť pestovateľov masožravých rastlín